គាំទ្រ​ពួក​យើង

ពត៌មាន​ថ្មីៗ

អាជ្ញាប័ណ្ណ និង​ការ​ពារ​ផលិត​ផល​របស់​ពួក​យើង

រាល់​ពត៌​មាន​និងអ្វី​ដែល​យើង​បង្ហោះគឺ​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​យើង

ដូចនេះ​បើ​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ការ​អត្ថបទ​របស់​យើង​សូម​លោក​អ្នក​ទាក់​ទង​មក​កាន់​ក្រុម​ការ​ងារតាមរយះ​សារអេ​ឡិច​ត្រូ​និច admin@procambodian.com ។ យើង​នឹង​ព្យាយាម​សរសេរ​អំពី​កម្មសិទ្ធិ​នៅ​គ្រប់​អត្ថបទ​ដែល​ចុះ​ផ្សាយ។

សូម​គោរព​ដល់​តម្លៃ​កម្លាំង​របស់​ក្រុម​ការងារ​យើង​ដែល​ខិត​ខំ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ ហើយ​ចំណាយ​កម្លាំង​នឹង​ថវិការ។

ពួក​យើង​សង្ឃឹម​ថា​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ទាំង​អស់នឹង​មាន​ភាពថ្លៃ​ថ្នូរ និង​ផ្តល់តម្លៃ​ឲ្យ​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅ​មក។

សូម​អរគុណ!