គាំទ្រ​ពួក​យើង

ពត៌មាន​ថ្មីៗ

ឯកជន​ភាព​របស់អ្នក​ប្រើប្រាស់ នឹង​របស់​ពួក​យើង

ពួក​យើង​រក​ប្រាក់ដោយការ​ទទួល​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម!

ប៉ុន្តែ​ពួក​យើង​មិន​បញ្ជា​ឲ្យ​លោក​អ្នក​បង់​ប្រាក់ ឬ​ចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បី​អាន​ពត៌មាន​នោះ​ឡើយ។ ពួក​យើង​គោរព​ដល់​ឯកជន​ភាព​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ហើយ​ពួក​យើង​មិន​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ តាមរយះ​ឧប​ករណ៍​រុក​រក ឬតាម​រយះ​បណ្តាញសង្គម ឬ​តាម​រយះមេរោគ។ល។ នោះ​ឡើយ។

ក្រុម​ការងារ​របស់​យើង​ខិត​ខំ​ធ្វើ​ការ​ដើម្បី​រក្សា​នូវសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ក៏ដូច​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​គេហទំព័រ​ដំណើរ​ការ​បាន​រលូន និង​ងាយ​ស្រួល​ប្រើប្រាស់។

ក្រុម​ការ​ងារ​របស់​យើង​មិន​ផ្តល់​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ ឬក៏​អាស័យដ្ឋាន​នោះ​ឡើយ រាល់​ការទំនាក់ទំនង​គឺ​ដំណើរ​ការ​តាម​សារ​អេឡិចត្រូនិច ដូច​នេះ​សូម​ពិនិត្យ​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ ហើយ​ពួក​យើង​ប្រើ​ប្រាស់តែ​សារអេ​ឡិចត្រូនិច​ដែល​មាន​កន្ទុយ​របស់​គេហទំព័រ​យើង​តែ​មួយ​គត់ (@procambodian.com)។

បើ​លោក​អ្នក​នៅ​តែ​មាន​ចម្ងល់ សូម​សរសេរ​មក​កាន់សារ​អេឡិចត្រូនិច info@procambodian.com

ពួក​យើង​នឹង​ព្យាយាម​ពន្យល់​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ក្បោះក្បាយ។