អត្ថ​បទ​ខ្លី​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​រាល់​ផលិត​ផល​ដែល​ក្រុម​ហ៊ុន Apple បាន​ប្រកាស​បង្ហាញ​ម្សិល​មិញ​ទាំង​អស់។